Post

Region: Japan

Kon'nichiwa Nihon chiiki. Yoi kankei ni narimasu taishikan o ukeirete kurete arigatō Nihon wa subarashī kunidesu watashi wa Indo shusshindesu. Watashitachi indohito wa, nihonjin no sonkei to bunka, soshite tsuyo-sa to kenkō ga sukidesu. Watashitachi no chiiki o ukeirete kureta hitobito no okage de, yūjō wa watashitachi no shuyō kunidearu begīsutan yori mo watashitachi ni totte kachi ga arimasu. Sōsetsu-sha ni yoru

ContextReport